Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toegang


 1. Armyprom.nl verleent het klantgedeelte van de website, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd).

 1. Via het besloten gedeelte van de website worden tussen Armyprom en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie over wordt verstrekt.

 2. Door het plaatsen van aankoop orders via het besloten gedeelte van de webshop van Armyprom aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermelde voorwaarden na te leven.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord ook wel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn inloggegevens.

 4. Armyprom heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 2. Bewijs en totstandkoming


 1. Een overeenkomst in het besloten gedeelte van de webshop komt tot stand na schriftelijke bevestiging via het besloten gedeelte van de website van Armyprom aan de klant

 1. Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval   een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.

 2. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat komen Armyprom en de klant overeen; dat in geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 3. Armyprom is ten alle tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waar ondermeer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

 4. De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de webshop, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldig bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

 5. De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres, e-mailgegevens, juiste kleuren, maten en afbeeldingen.

 6. De klant erkent dat de definitieve bevestiging van de order met daarin onder meer prijzen, aantallen en afleverdata, tot stand komt met de reguliere orderbevestiging die de verkoopafdeling na controle van de weborder verstuurd.

 7. Met in achtneming van artikel 2.7 erkent de klant dat aan prijs- en artikelinformatie op de webshop zoals bijvoorbeeld prijzen of kortingen geen rechten kunnen worden ontleend.

 8. Met in achtneming van artikel 2.7 en 2.8 kunnen aan de e-mails die de webshop genereert geen rechten worden ontleend. Specifiek is de e-mail die de klant ontvangt na het plaatsen van een aankooporder. Deze e-mail is bedoeld als een overzicht van de bestelling.


Artikel 3. Informatie op de webshop


 1. Bij de selectie van de artikelen op de webshop is de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid in acht genomen voor een juiste vermelding van de artikelnummers, de omschrijvingen, prijzen en andere informatie. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.


Leveringsvoorwaarden

Klik hier om onze leveringsvoorwaarden te bekijken (PDF).